การใช้เทคนิคโพรโลเทอราพี ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
ชื่องานวิจัย : การใช้เทคนิคโพรโลเทอราพี ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม: กรณีศึกษาผู้ป่วย 1 รายผู้แต่ง : นพ. ศิต เธียรฐิติ ชื่อวารสาร : เอกสารรวบรวมบทความวิชาการ (Proceedings) ปีที่ : –ฉบับที่ : –ปีที่วิจัย : 2018หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : ศูนย์การแพทย์บูรณาการ กรุงเทพฯบทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :
นวัตกรรมหมอนสมุนไพรลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของหมอนสมุนไพรต่อลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 5 คน เกณฑ์การคัดเข้า
ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อเอนไซม์ pancreatic lipase และ HMG-CoA reductase
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อคัดกรองสมุนไพรที่อาจมีศักยภาพในการลดระดับไขมันในเลือด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในหลอดทดลอง