สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน

2023-09-12 01:44:43

      
INNOVATIVE & INTEGRATIVE MEDICAL ASSOCIATION


สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน เลขที่ 234 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000  | ทะเบียนเลขที่ จ.1/2556 จดทะเบียนวันที่ 14 มี.ค. 2556 (สค.๖ 29 สค. 2561)

รายชื่อกรรมการบริหารงาน พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน
 1. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์               นายกสมาคม
 2. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์                           อุปนายกสมาคมคนที่ 1
 3. นายแพทย์ กุลธนิต วนรัตน์                         อุปนายกสมาคมคนที่ 2
 4. นายแพทย์สมสินธุ์ ฉายวิจิตร                       กรรมการสมาคม
 5. นายสมคิด เริงวิจิตรา                                  กรรมการสมาคม
 6. นางสาวดาวเรือง เถาถวิล                            กรรมการสมาคม
 7. ภก.ดร.ปรีชา หนูทิม                                    เลขาธิการสมาคม


รายชื่อกรรมการบริหารงาน พ.ศ. 2556-2565

 1. นายแพทย์วินัย วิริยกิจจา                           นายกสมาคม
 2. นายแพทย์สมสินธุ์ ฉายวิจิตร                      อุปนายกสมาคม
 3. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์                          เลขาธิการสมาคม
 4. ดร.ปิลันธน์ อนันธรานนท์กุล                      เหรัญญิกสมาคม
 5. นางสาวรุ่งอรุณ คันโธ                                นายทะเบียน
 6. นายสมคิด เริงวิจิตรา                                 กรรมการสมาคม